-රු245.00

Replacement New Lenovo Ideapad B460, B550, G450, G455, G530, G550, G555, N500 L08S6Y02 Laptop Battery

SKU: N/A

Genuine Lenovo Ideapad G450, B460, B550, FRU 42T4585 L08L6C02 L08O6C02 L08S6C02 Laptop Battery
Lenovo Model: L08S6Y02
Battery Type: Li-ion
Capacity: 11.1V, 4000 Mah
Warranty: 06M

රු5,495.00 රු5,250.00

2 in stock

Compare

Description

Compatible Laptop Model:
Lenovo: 
3000 G430 Series,3000 G430 4152 3000 G430 4153 3000 G430A 3000 G430L 3000 G430M,3000 G530 Series,3000 G530 4151 3000 G530A 3000 G530M,3000 N500 Series

IdeaPad:
IdeaPad G430 20003, ,3000 G550 Series,3000 G450 Series,3000 B460 3000 B550 3000 G430 3000 G430LE 3000 G450 3000 G450 2949 3000 G450A 3000 G450M 3000 G455 3000 G530,3000 G530 444-23U,3000 G530 DC T3400,3000 G555,3000 N500,3000 N500 4233-52U,G430 G450 G455A G530,G550,G550-2958LEU,G550-2958LFU, ,

IdeaPad B460,
IdeaPad G430,
IdeaPad V460,
IdeaPad V460A-IFI(A),
IdeaPad V460A-IFI(H),
IdeaPad V460A-IFI(T),
IdeaPad V460A-ISE,
IdeaPad V460A-ITH,
IdeaPad V460A-ITH(A),
IdeaPad V460A-ITH(T),
IdeaPad V460A-PSI(H),
IdeaPad Z360,
IdeaPad Z360-091232U,
IdeaPad Z360-091233U,
IdeaPad Z360A-ITH,
IdeaPad Z360A-PSI

Compatible Part Numbers: 
51J0226 ASM  L08L6Y02 L08N6Y02 L08O6C02 L08S6C02 L08S6Y02 121000723 121000791 121000792 121000793 51J0226 57Y6266 L08L6C02

42T4586 FRU 42T4585 42T2722 42T4577 42T4579 42T4581 42T4583 42T4584 42T4585 42T4586 42T4721 42T4725 42T4726 42T4727 42T4728 42T4729 42T4730

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “Replacement New Lenovo Ideapad B460, B550, G450, G455, G530, G550, G555, N500 L08S6Y02 Laptop Battery”

There are no reviews yet.