-රු500.00

New Keyboard For ACER Aspire 5560 5560G 5625 5625G 5745 5745G 5745 5741 5742 5745

ACER Aspire 5560 5560G 5625 5625G 5745 5745G 5745 5741 5742 5745
layout: US Layout
Condition: New
Warranty: 06 Month

රු2,950.00 රු2,450.00

10 in stock

Compare

Description

Compatible Model:

ACER ASPIRE
5251, 5252
5336 
5410, 5410t
5536, 5536G, 5538, 5538G
5542, 5542G
5551, 5551G, 5552, 5553 5553G
5625, 5625G
5736, 5736G, 5738, 5738Z, 5738G, 5738ZG, 5739, 5739G,
5740, 5740G, 5741, 5741G, 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5745, 5745G, 5745P, 5745PG
5810 5810T 5810TG 5810TZ
5820 5820G 5820T 5820TZ 5820TG 5820TZ

Compatible Part Number:
NSK-AL01D, AS5810T-8929, AS5810T-8952, AS5810TZ-4112, AS5810TZ-4274, 9J.N1H82.01D, 9J.N1H82.K1D, AEZK6R00010, KB.I 170A .083

 

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “New Keyboard For ACER Aspire 5560 5560G 5625 5625G 5745 5745G 5745 5741 5742 5745”

There are no reviews yet.