-රු500.00

High Quality New HP 19V 3.33A 65W 4.5×3.0mm Blue Pin Laptop Power Adapter Charger

High Quality New HP Blue Pin Laptop Power Adapter Charger
Condition: New
Input: 100-240V, 50/60Hz
Output: 19.5V 3.33A
Pin Type: 4.5*3.0mm ( Blue Tip )
Warranty: 06 Month

රු3,000.00 රු2,500.00

10 in stock

Compare

Description

Compatible Model:
HP Pavilion 15 Series Notebook PC

HP Pavilion 15-N000 15-N010US 15-N020US 15-N028US 15-N040US 15-N046US 15-N007AU 15-N042EF 15-N088EF 15-N020EL 15-N097EL 15-N002TX 15-N001TX 15-N010TX 15-N011TX 15-N012TX 15-N013TX 15-N014TX 15-N017TX 15-N018TX 15-N019TX 15-N020TX 15-N021TX 15-N022TX 15-N032TX 15-N011TU 15-N012TU 15-N018TU 15-N019TU 15-N020TU 15-N023CL 15-N006AX 15-N008AX 15-N009AX 15-N012AX 15-N013AX 15-N048NR 15-N065NR 15-N088CA 15-N019WM 15-N083EA 15-N028EG 15-N032SA 15-N017SF 15-N020SF 15-N021SF 15-N036SF 15-N043SF 15-N046SF 15-N047SF 15-N081SF 15-N084SF 15-N031SF 15-N024SS 15-N029SS 15-N050SS 15-N029EG 15-N005SG 15-N007SG 15-N010SG 15-N012SG 15-N020SG 15-N021SG 15-N025SG 15-N028SG 15-N050SG 15-n200SF 15-n209SF 15-n212SF 15-n215SF 15-n216SF 15-n233SF 15-n029SF 15-n034SF 15-n037SF 15-n038SF 15-n045SF 15-n056SF 15-n061EF 15-n072SF 15-n090SF 15-n207SF 15-n210SF 15-n211SF 15-n226SF 15-n032SF 15-n035SF 15-n039SF 15-n041SF 15-n059SF 15-n080SF 15-n202SF 15-n205SF 15-N293CL 15-n219SF 15-n221ef 15-n227SF 15-n236SF 15-N227TU 15-n251TX 15-n261TX 15-n212AU 15-n276TX

HP Chromebook 14 Series Notebook PC
HP Chromebook 14-q010nr HP Chromebook 14-q020nr HP Chromebook 14-q030nr HP Chromebook 14-q070nr HP Chromebook 14-q029wm HP Chromebook 14-q039wm HP Chromebook 14-q049wm HP Chromebook 14-q000sa HP Chromebook 14-q004sa HP Chromebook 14-q005sa HP Chromebook 14-q010sa HP Chromebook 14-q001tu HP Chromebook 14-q030sg HP Chromebook 14-q050ca HP Chromebook 14-q000ef HP Chromebook 14-q001ef HP Chromebook 14-q030ef HP Chromebook 14-q031ef HP Chromebook 14-q032ef HP Chromebook 14-q010dx HP Chromebook 14-q001xx HP Chromebook 14-q063clHP Envy TouchSmart 15,17 Series:
17-J000 17-J005EO 17-J008EO 17-J010DX 17-J010US 17-J011NR 17-J011SP 17-J013CL 17-J017CL 17-J021NR 17-J023CL 17-J029NR 17-J030US 17-J034CA 17-J037CL 17-J040NR 17-J040US 17-J041NR 17-J043CL 17-J044CA 17-J050US 17-J051EI 17-J057CL 17-J060US 17-J070CA 17-J070EZ 17-J073CA 17-J078CA 17-J082EG 17-J092NR

HP Envy TouchSmart Sleekbook M6,M7 Series:
M6-AE151DX M6-K001XX M6-K054CA M6-K088CA M6-P114DX

HP Pavilion x360 Series:
11-K164NR 11M-AD013DX 11M-AD113DX 11-N010DX 14-BA153CL 14-CD0011NR 14M-BA011DX 14M-BA013DX 14M-BA015DX 14M-BA100 14M-BA114DX 14M-CD0001DX 14M-CD0003DX 14M-CD0005DX 15-BK021NR 15-BK193MS 15-BR010NR 15-BR082WM 15-E010US 15-E020US 15-E043CL 15M-111DX 15M-BP012DX 15M-BQ021DX 15M-CN0011DX 15M-CN0012DX 15-N019WM 15-N065NR 17-E021NR

Compatible Part Number:

709967-001 709985-001 709985-002 709985-003 710412-001 710413-001 710414-001 714149-001 714149-002 714149-003 714657-001 719309-00 719309-003 740015-002 740015-003 AD9043-022G2 ADP-45WD B HSTNN-CA15 HSTNN-CA40 HSTNN-DA15 HSTNN-DA35 HSTNN-LA13 HSTNN-LA15 HSTNN-LA35 PA-1650-32HE PA-1650-34HE PA-1900-34HE PPP009A PPP009D PPP009L-E

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “High Quality New HP 19V 3.33A 65W 4.5×3.0mm Blue Pin Laptop Power Adapter Charger”

There are no reviews yet.