-රු505.00

High Quality IBM Lenovo 65W 20V 3.25A AC Adapter Charger 7.9*5.5mm Pin

SKU: N/A

High Quality IBM Lenovo Z60 T60 T60P T61 T400 T400S T500 Z61 Z61T X60S X60 X61 AC Adapter Charger

Output Voltage: 20V 3.25A  65W
Pin Type: 7.9*5.5mm Center Pin

රු3,500.00 රු2,995.00

5 in stock

Compare

Description

Compatible models:
IBM ThinkPad R60 R61 T60 T61 T61p X60 X60s X61 Z60 Z60t Z61 SL300 SL400 SL410 SL500 SL510 AC Adapter Laptop Charger.
Lenovo Thinkpad X Series- X100e X120e X200 X200s X201 X220 X300 X301
Lenovo Thinkpad T Series- T410 T410i T420 T420i T430 T430i T510 T520 T530
Lenovo Thinkpad L Series- L412 L420 L430 L512 L520 L530
Lenovo Thinkpad W Series- W500 W510 W520 W530

Compatible Part Numbers:
ADLX65NLT2A PA-1650-16I 36200291
92P1154 92P1155 92P1156 92P1213 92P1160 92P1159 92P1157
42T4418 42T4419 42T4423 42T5282 45N0121 40Y7696 40Y7659 40Y7662

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “High Quality IBM Lenovo 65W 20V 3.25A AC Adapter Charger 7.9*5.5mm Pin”

There are no reviews yet.