-රු650.00

Dell Inspiron 3451 3551 5558 5758 M5Y1K Genuine Battery

SKU: N/A

Dell Inspiron 3451 3551 5558 5758 M5Y1K Genuine Battery
Compatible PN: M5Y1K GXVJ3 HD4J0 K185W WKRJ2
Battery Type: Li-ion
Capacity: 2600mAh 4Cell
Voltage: 14.8V
Warranty: 06M

රු6,900.00 රු6,250.00

6 in stock

Compare

Description

Compatible Models:

Dell Inspiron 14-3458 ,Dell Inspiron 14-5451,Dell Inspiron 14-5458,

Dell Inspiron 15-3451,Dell Inspiron 15-3551,,Dell Inspiron 15-3558 ,Dell Inspiron 15-5558 ,Dell Inspiron 15-5758,

Dell Inspiron 17-5755,Dell Inspiron 17-5758 ,

Dell Inspiron 3451, 3452, 3458, 3551, 3552, 3558, 5451, 5458, 5555, 5558, 5559, 5755, 5758, I3451,

,Ins14Ud-1108W, Ins14Ud-1328W, Ins14Ud-1528B, I ns14Ud-1528R, Ins14Ud-1528S, Ins14Ud-1548S, Ins14Ud-1748S, Ins14Ud1328W, Ins14Ud1528B, Ins14Ud1528R, Ins14Ud1528S, ,Ins14Ud1548S, Ins14Ud1748S,

,N3451, N3452, N3458, N3551, N3552, N3558, N5451, N5458, N5551, N5555, N5558, N5559, N5755, N5758, 14-3451, 14-5455, 14-5459, 15-3552, 15-5555, 15-5559, 15-5758, 17-5758, 5455, N5455, 5459, n5459, 5559, n5559

 

Compatible Part Number:
GXVJ3, HD4J0, HD4JO, K185W, KI85W, M5Y1K, M5YIK, WKRJ2, VN3N0, 451-BBMG,

 

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “Dell Inspiron 3451 3551 5558 5758 M5Y1K Genuine Battery”

There are no reviews yet.