-රු500.00

High Quality HP 19.5V 2.05A 40W 4.0*1.7mm Bullet Pin Charger Adapter 624502-001

SKU: N/A

Compatible Part Numbers:

HSTNN-DA18,PA-1400-18HL,PA-1400-18HA,HSTNN-CA18,HSTNN-LA18,WJ361PA,WJ767AV,493092-001 580402-001 580402-002 584540-001 608435-001 608435-002 608435-003 609938-001

Compatible Models:

CQ10

Mini 100 110 110c 210 310 700 730 1000 1100 2102

Mini 110-1000 110c-1001NR 110-3130 110-3030NR 110-1030NR

Mini 210-1091NR 1093NR 1095NR 210-3000 210-1076NR 1082DX

Mini 210t-1000 CTO 210-1063T

Mini 1032TU 1033CL 1067TU 1068TU FT313UAR

 

රු3,995.00 රු3,495.00

5 in stock

Compare

Description

High Quality HP CQ10 Mini 100 Mini 110-1000 Mini 210-1091NR Mini 210t-1000 Mini 1032TU 624502-001 Charger Adapter

Output Voltage: 19.5V 2.05A 40W
Pin Type: 4.0*1.7mm Bullet Pin

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “High Quality HP 19.5V 2.05A 40W 4.0*1.7mm Bullet Pin Charger Adapter 624502-001”

There are no reviews yet.